အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း

Red dot မွအလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား

အတူတူလာေရာက္လုပ္ကိုင္ဖို႔ ဖိတ္ေခၚပါတယ္။

တုိးတက္မႈျမန္ဆန္ၿပီး အားအင္အျပည့္ႏွင့္ေရွ႕သုိ႔ခ်ီတက္ေနေသာကုမၸဏီတစ္ခုမွာ
အလုပ္လုပ္ ခ်င္ပါသလား? Red dot မွ ေနရာစံုအခန္းက႑မ်ားအတြက္ ၀န္ထမ္း
မ်ားရွာေဖြလွ်က္ရွိပါတယ္။ Red dot မွသင့္ဘဝရည္မွန္း ခ်က္ေရာက္ေအာင္ ကူညီ
ေပးခ်င္ပါသည္။ ရည္မွန္းခ်က္ရွိေသာလူတိုင္းကို Red dot မွၾကိဳဆိုပါတယ္။ သင့္ဆီ
မွအၾကံဥာဏ္မ်ားကို ဂရုတစိုက္နားေထာင္ၿပီးတိုးတက္ေအာင္အားေပးလွ်က္ရွိေသာ
ေနရာတစ္ခုကို Red dot မွာေတြ႔ရွိနုိင္ပါတယ္။ သင္ေစာင့္စားေနေသာအခြင့္အလမ္း
မ်ား Red dot မွာရနုိင္ပါတယ္။

ေလွ်ာက္ထားနုိင္ေသာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား

Central

Reception

 • Welcomes visitors by greeting them, in person or on the telephone; answering or referring inquiries.
 • Directs visitors by maintaining employee and department directories; giving instructions.
 • Maintains safe and clean reception area by complying with procedures, rules, and regulations.
 • Contributes to team effort by accomplishing related results as needed.

 

Administration  

 • Delivers incoming mails to departments and ensure outgoing mails are delivered.
 • Liaises with suppliers and orders Business Cards for colleagues.
 • Liaises with Building Manager for offices administration.
 • Liaises with suppliers for creating bank cards for colleagues.
 • Assist Human Resources Manager and others as required.
Information Technology

In general:

·         Develops information systems by designing, developing, and installing software solutions.

 

Specifically:

 • Determines operational feasibility by evaluating analysis, problem definition, requirements, solution development, and proposed solutions
 • Documents and demonstrates solutions by developing documentation, flowcharts, layouts, diagrams, charts, code comments and clear code
 • Prepares and installs solutions by determining and designing system specifications, standards, and programming
 • Improves operations by conducting systems analysis; recommending changes in policies and procedures.
 • Updates job knowledge by studying state-of-the-art development tools, programming techniques, and computing equipment; participating in educational opportunities; reading professional publications; maintaining personal networks; participating in professional organizations
 • Protects operations by keeping information confidential
 • Provides information by collecting, analyzing, and summarizing development and service issues
 • Accomplishes engineering and organization mission by completing related results as needed
 • Develops software solutions by studying information needs; conferring with users; studying systems flow, data usage, and work processes; investigating problem areas; following the software development lifecycle

Red Dot Network is the leading Electronic Mobile Top-Up service in Myanmar, also providing bill payment, mobile financial service, customer loyalty and customer management services, which have been specifically tailored to the local market.

Red Dot Technology Team are looking for a person to fulfill the role of IT Architect / Enterprise Architect. This is a Senior Technology Architect and Management role in the team, below are the requirement and qualification.

PRIMARY DUTIES & RESPONSIBILITIES :

 • Documents and Publishes appropriate IT Architecture Principles and Standards, position papers, blueprints, best practices, patterns, and frameworks. Also, defines and maintains a library of Functional Component/Enterprise Models within Red Dot commercial product line.
 • Documents Functional Product Solutions for key Red Dot product strategy and product management initiatives leveraging defined functional component model libraries and the defined product line architecture roadmap.
 • Designs and Deliver the Overall Technological Architecture (end to end) of the Product and communicates system architecture to technical and business audiences. Also, reviews functional and technical designs to identify areas of risk and/or missing requirements.
 • Reports, Support, and Assists the Chief Technology Officer to design and manage the technological strategy for Red Dot’s commercial platforms and technology operation.
 • Defines and maintains a library of Development Operational process (DevOps), System Operational process (SysOps) and Security Operational process (SecOps) to facilitate Red Dot Technology Operation.
 • Works collaboratively with other technical staffs such as Project Management Team and IT Operation team in technology operation pillar to diagnosing and resolving issues when required.
 • Lead the Outsourced, Managed Service Partners, and In-House Technical Engineering Team. Make decision, give direction and provides the team a roadmap for implementing software engineering practices for higher code quality. Also, mentors and coaches the technical team in the organization.
TECHNICAL SKILLS :
 • Highly understanding and hands-on experience in the implementation of systems using Linux (Ubuntu, CentOS, and Red Hat), Databases (especially MySQL and Oracle), Software Development (Java – Spring framework and ecosystem, PHP – Symfony Framework, and C/C++)
 • Must have experience in SOAP Web Services, RESTful Web Services, API Security, understanding in Spring Boot and Microservice architecture, as well as CRM System, Enterprise Reporting system such as Jasper and ETL processing. Real-Time data processing for analytics purpose is a plus.
 • Experience in Payment Terminal/EDC development especially Ingenico and Castles Devices (ISO8583 knowledge is a plus), also experience in Android Mobile application development in a modern approach.
 • Knowledge in Card Payment Technology and Major Card Brand Network. Understanding in the concept of Prepaid, EFT, Card Acquiring, Payment Processor and Payment Gateway.
 • Experience in the latest emerging technologies and methodologies such as Agile, DevOps, Cloud, and Virtualization.
 • Knowledge of enterprise architecture framework such as TOGAF, payment standard such as PCI DSS and IT Service Management framework such as ITIL are optional.
Marketing & Communications

In general:

This is a great opportunity for a flexible and dedicated professional to work in Myanmar’s largest Cash Acceptance Network and support the Marketing team maintaining our strong brand position in Myanmar.  The person will be responsible for marketing & communications of the Business, overseen the Marketing team, coordinating market analysis, as well as developing and executing successful marketing and communication strategies according the Company’s budget, with the objective of maintaining our Red dot brand presence and product awareness strong on both digital and offline channels. 

 

Specifically:

·         Responsible for planning, development and implementation of all marketing plans and strategies, performance review and tracking

·         Carrying out competitor analysis and marketing research to ensure that Red Dot’s marketing strategies are competing effectively

·         Manage and develop communication plans

·         Maintain company social media presence at best with the most effective digital marketing strategies

·         Up-to-date with the latest trends and best practices in online marketing and measurement

·         Ensure that high quality services are delivered effectively, efficiently & consistently and with right message to maintain a good brand image

·         Making sure that Red Dot’s brand guidelines are adhered to in all marketing activities across the company.

·         Planning, Budget management and production of merchandising materials and branding materials

·         Build strategic relationships and partner with key industry players, agencies and vendors with strong understanding of effective PR and marketing communications

·         All aspects of daily management of the Marketing department 

·         Recruitment and selection of the marketing team members

In general:

This is a great opportunity for a flexible and dedicated professional to work in Myanmar’s largest Cash Acceptance Network and support the Marketing team maintaining our strong brand position in Myanmar.  As part of the Marketing team, the Digital Marketing officer will be responsible for working closely with all Product Managers and Marketing team in order to define, plan and implement all Company’s digital marketing strategies (including web, SEO/SEM, email, social media and display advertising and campaigns), with the objective of maintaining our Red dot brand presence and product awareness strong across all digital channels. 

 

Specifically:

·         Brainstorm new and creative growth strategies

·         Plan and execute all digital marketing, including SEO/SEM, marketing database, email, social media and display advertising campaigns

·         Design, build and maintain our Red dot social media presence

·         Measure and report performance of all digital marketing campaigns, and assess against goals (ROI and KPIs)

·         Identify trends and insights, and optimize spend and performance based on the insights

·         Plan, execute, and measure experiments and conversion tests

·         Collaborate with internal teams to create landing pages and optimize user experience

·         Utilize strong analytical ability to evaluate end-to-end customer experience across multiple channels and customer touch points

·         Collaborate with agencies and other vendor partners

·         Evaluate emerging technologies. Provide thought leadership and perspective for adoption where appropriate

In general:

This is a great opportunity for a flexible and dedicated professional to work in Myanmar’s largest Cash Acceptance Network and support the Marketing team maintaining our strong brand position in Myanmar nationwide.  As part of the Marketing team, you will be responsible for creating content pertaining our Company and Partner’s products, as well as overseeing their delivery across all our Red dot’s communication channels.  The person will be responsible for working closely with all Product Managers and Partners in order to define what content needs to be created, then brainstorming with the design team in order to oversee the production of any associated graphic design when applicable. This person will work closely with the Product, Training, Sales, Operations, and Contact Center teams to coordinate the execution of our communication plans, verify outcome and capture feedback from across the organization.

 

Specifically:

·         Work directly with Product Managers and Partner organizations to brainstorm on what content needs to be created

·         Coordinate the development and implementation of all Red dot’s Communication strategies for both existing and new product lines

·         Coordinate the design, production, delivery and communication of Product, Brand material and promotions

·         Coordinate the external communication with existing Red dot Partners in order to align on sustainable communication strategies and associated implementation

·         Coordinate the production, gain sign-off, and implement the communication content on all Red dot’s communication channels (i.e. internal / external emails, Facebook posts, website updates, SMS, outbound telephony, training team etc.)

·         Review all existing and upcoming products and ensure that all associated print communication is clear and accurate

·         Ensure that the design of any communication is in line with the existing company’s Brand guidance

·         Manage relationships with existing suppliers and source potential new ones with the objective to reduce production cost where necessary

·         Build and manage on-going relationships with internal teams across all the organization

·         Work closely with all departments to share latest updates and ensure that training is being conducted according to the Business requirements

·         Ensure that training material is effective and delivered to all Business departments

·         Regular field visits to Red dot merchants in order to understand current communication trends and practice

Product Development

In general:

The Product Manager will be responsible for growing the product portfolio while driving the product strategy by analyzing data, doing market and environmental analysis and engaging with the various touch points within the company

The role of the person is to track the performance of Red dot’s revenue streams, whilst pushing the products towards the business targets

The resource will work close with the Business Development, IT, Training, Customer Care, Marketing and Communications teams and aid any department when necessary

Key responsibilities include identifying and onboarding new partners, engaging with all stakeholders to devise and direct market promotions, measuring product performance, keeping track of the budget and any other activities required to make the our products commercially successful

 

Specifically:

·         Provides information for management by preparing short-term and long-term product plans

·         Prepares weekly reports demonstrating the products performance against targets and plans

·         Assesses market competition by comparing the company's product to competitors' products

·         Obtains product market share by working with marketing to develop product sales strategies

·         Brings new products & features to market by analyzing proposed product requirements and product development programs; preparing return-on-investment analysis; establishing time schedules with IT and Marketing

·         Introduces and markets new partners by developing or monitoring time-integrated plans with Business Development, IT & Marketing

·         Determines merchant commission by utilizing market research data; reviewing performance in the market & working with Marketing to introduce merchant promotions to stimulate sales

·         Completes operational requirements by scheduling and assigning employees; following up on work results

·         Track risks and issues such that the product  is managed in a controlled manner

·         Maintains product team by recruiting, selecting, orienting, and training employees

·         Maintains professional and technical knowledge by attending educational workshops; reviewing professional publications; establishing personal networks; participating in professional societies

·         Contributes to team effort by helping in all Product activities as needed

·         Researches sources for developing prospective partners and information to determine their potential

·         Meets with potential partners, demonstrating our products’ benefits.

·         Prepares proposals & contracts for potential partners.

In general:

This is a great opportunity for a flexible and dedicated professional to work in Myanmar’s largest Cash Acceptance Network and support the Product Management team in delivering great products.  As part of the Product Management team, you will be responsible for overseeing the delivery of the Company’s revenue objectives on a nationwide capacity, consistently monitoring results and identifying new initiatives to achieve maximum profitability and growth.  The person will be responsible for working closely with all Product Managers to help execute product improvements by liaising closely with the rest of the organization to ensure execution. This person will work closely with the marketing, training, sales and operations teams to coordinate plans, verify execution and capture feedback from across the organization.

 

Specifically:

·         Work directly with product manager to help coordinate across all other internal teams to ensure product manager’s plans are being executed correctly

·         Build and manage on-going relationships with internal teams

·         Work closely with all departments to share product improvements and ensure training is being conducted according to the requirements of the product manager

·         Review training material to ensure it is effective and provide improvement suggestions

·         Work with Marketing Team ensure relevant department have all supporting materials or information and are up to date on product changes

·         Develop and implement action plans for building and sustaining demand for a product

·         Schedule and priorities activities

·         Monitoring own project deliverable, ensuring that all activity are conducted on time

·         Facility with computers to process data and convert them into charts, graphs, reports and other documents which can present this information to decision-makers at the organization.

·         Regular visits to the merchants to get hands on understanding of the retail environment

·         Being up to date on new developments regarding the companies or competitors’ products.

·         Highlight product features in a manner clearly understandable to the development team

·         Manage and develop product feedback, as well as user stories feedback for new implementation

·         Measure product performance as well as value delivered to the merchants in order to make adjustments where necessary 

In general:

Manage the rollout of a suite of Financial Services (‘banking products’) to a retail environment. Previous experience in payments industry or retail banking is required. Key responsibilities include working with our partner banks to finalize project requirements, map out the go-to-market strategy, ensuring effective and efficient end-to-end project implementation, developing and maintaining deployment schedules, interfacing with different teams within the company to coordinate the execution of the project, internal and external stakeholder management and project reporting. After commercial launch, driving customer adoption and utilization of the products. Experience in budget management a bonus.

 

Specifically:

 • Understanding of the payments eco-system and retail banking products is required to guide the execution of a market relevant product
 • Plan, track and manage the rollout of key projects to a Retail network
 • Track risks and issues such that the project is executed in a controlled manner
 • Budget forecasting and management
 • Weekly project reporting
 • Requirements gathering and maintenance
 • Build and maintain effective relationships with key stakeholders both internally and externally
 • Ability to manage competing priorities and projects in a fast paced environment
 • Thorough knowledge of the interaction of IT, Sales, Training, Operations, Finance and Marketing to seamlessly coordinate them for project execution is highly desirable
 • Work with internal sales and training teams to ensure merchants have accurate information about the product and the correct messaging is being filtered down to stores so that they fully understand the new product
 • Close liaison with the field force to assess the response to and suitability of the sales and training initiative
 • Monitoring the effectiveness of sales and training plans and amending as necessary
 • Regular visits to the merchants to get hands on understanding of the retail environment
 • Vendor management; ensuring that vendors meet KPI and SLAs for roll-out
 • Devise promotion campaigns that meet the organizations goals
 • Key account management, working closely alongside our external banking partner to ensure their requirements are understood and executed
 • Own and champion the product such that you are responsible for its success in the market
 • Undertaking administration tasks
 • Arranging and attending meetings
 • Being up to date on new developments regarding the companies or competitors' products
Sales

Our customers are very important to us and we want them to be highly profitable through maximizing our services.

 

The role of Trainer exists to work directly with our clients and is part of our Customer Care division.

Working across the Yangon region’s field territory, your role is to visit, assist and provide training and advice to our fast-growing merchant customer base.

 

Your main role and responsibilities are as follows:

 

          Assist our customers to maximize Red Dot’s range of merchant products and service

          Consistently improve the overall customer experience through effective communication, customer contact and training

          Join a growing Myanmar market leader

          Ensure the customer understands and is confident with Red Dot’s products and provide training to the business owner and their team to maximize terminal usage

          Provide a dedicated point of contact for the customer to be able to ask questions and discuss ideas

          Identify any customer concerns and provide solutions

          Work closely with the Operations division on any maintenance problems to ensure a quick and full resolution

အလုပ္ေလွ်ာက္ထားရန္

Red dot မွေခၚယူေနေသာ အလုပ္
အကိုင္မ်ားထဲမွ တစ္ခုခုကိုေလွ်ာက္ထား
လုိပါက သင့္ CV ႏွင့္Cover Letter ကို PDF
ဖိုင္သို႔မဟုတ္ Microsoft Word ဖိုင္ျဖင့္ေပး
ပို႔ပါ။ သင္ေလွ်ာက္ထားခ်င္သည့္ရာထူး
အမည္ကို ေသေသခ်ာခ်ာေဖာ္ျပၿပီး
recruitment@reddotnetwork.com သို႔ေပးပို႔နုိင္ပါတယ္။

စတိုးဆိုင္ပို္င္ရွင္တစ္ဦး ျဖစ္ပါသလား?

Red dot ဆိုင္ပိုင္ရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္

သင့္ရဲ့လုပ္ငန္းတုိးတက္ရန္ လိုအပ္ေသာအရာမ်ားကို Red dot မွကူညီေထာက္ပံ့သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ပဲ Red dot ကုိဆက္သြယ္ျပီး ဖုန္းေဘလ္မွအစ တျခားေသာ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္ေတြကုိ သင္႔ဆုိင္မွာစတင္ဝန္ေဆာင္မႈေပးလုိက္ပါ။

ေလွ်ာက္ထားရန္
Customer Support

အကူအညီရယူလိုပါသလား?

ယဥ္ေက်းပ်ဴငွာေသာ Red dot Customer Care အဖြဲ႔မွ သင့္ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းဖို႔အသင့္ရွိေနပါတယ္။

ဆက္သြယ္ရန္