အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း

Red dot မွအလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား

အတူတူလာေရာက္လုပ္ကိုင္ဖို႔ ဖိတ္ေခၚပါတယ္။

တုိးတက္မႈ ျမန္ဆန္ၿပီး အားအင္အျပည့္ႏွင့္ ေရွ႕သုိ႔ ခ်ီ တက္ေနေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုမွာ အလုပ္ လုပ္ခ်င္ပါ သလား? Red dot မွ ေနရာစံု အခန္းက႑မ်ားအတြက္ ဝန္ထမ္းမ်ား ရွာေဖြလ်က္ ရွိပါတယ္။ Red dot မွ သင့္ဘဝရည္မွန္းခ်က္ ေရာက္ေအာင္ ကူညီေပးခ်င္ပါ သည္။ ရည္မွန္းခ်က္ရွိေသာ လူတိုင္းကို Red dot မွ ႀကိဳဆိုပါတယ္။ သင့္ဆီမွ အၾကံဥာဏ္မ်ားကို ဂရုတစိုက္ နားေထာင္ၿပီး တိုးတက္ေအာင္ အားေပးလ်က္ရွိေသာ ေနရာတစ္ခုကို Red dot မွာ ေတြ႕ရွိနုိင္ပါတယ္။ သင္ေစာင့္စားေနေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား Red dot မွာ ရနုိင္ပါတယ္။

ေလွ်ာက္ထားနုိင္ေသာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား

Information Technology

In general:

·         Develops information systems by designing, developing, and installing software solutions.

 

Specifically:

 • Determines operational feasibility by evaluating analysis, problem definition, requirements, solution development, and proposed solutions
 • Documents and demonstrates solutions by developing documentation, flowcharts, layouts, diagrams, charts, code comments and clear code
 • Prepares and installs solutions by determining and designing system specifications, standards, and programming
 • Improves operations by conducting systems analysis; recommending changes in policies and procedures.
 • Updates job knowledge by studying state-of-the-art development tools, programming techniques, and computing equipment; participating in educational opportunities; reading professional publications; maintaining personal networks; participating in professional organizations
 • Protects operations by keeping information confidential
 • Provides information by collecting, analyzing, and summarizing development and service issues
 • Accomplishes engineering and organization mission by completing related results as needed
 • Develops software solutions by studying information needs; conferring with users; studying systems flow, data usage, and work processes; investigating problem areas; following the software development lifecycle

Red Dot Network is the leading Electronic Mobile Top-Up service in Myanmar, also providing bill payment, mobile financial service, customer loyalty and customer management services, which have been specifically tailored to the local market.

Red Dot Technology Team are looking for a person to fulfill the role of IT Architect / Enterprise Architect. This is a Senior Technology Architect and Management role in the team, below are the requirement and qualification.

PRIMARY DUTIES & RESPONSIBILITIES :

 • Documents and Publishes appropriate IT Architecture Principles and Standards, position papers, blueprints, best practices, patterns, and frameworks. Also, defines and maintains a library of Functional Component/Enterprise Models within Red Dot commercial product line.
 • Documents Functional Product Solutions for key Red Dot product strategy and product management initiatives leveraging defined functional component model libraries and the defined product line architecture roadmap.
 • Designs and Deliver the Overall Technological Architecture (end to end) of the Product and communicates system architecture to technical and business audiences. Also, reviews functional and technical designs to identify areas of risk and/or missing requirements.
 • Reports, Support, and Assists the Chief Technology Officer to design and manage the technological strategy for Red Dot’s commercial platforms and technology operation.
 • Defines and maintains a library of Development Operational process (DevOps), System Operational process (SysOps) and Security Operational process (SecOps) to facilitate Red Dot Technology Operation.
 • Works collaboratively with other technical staffs such as Project Management Team and IT Operation team in technology operation pillar to diagnosing and resolving issues when required.
 • Lead the Outsourced, Managed Service Partners, and In-House Technical Engineering Team. Make decision, give direction and provides the team a roadmap for implementing software engineering practices for higher code quality. Also, mentors and coaches the technical team in the organization.
TECHNICAL SKILLS :
 • Highly understanding and hands-on experience in the implementation of systems using Linux (Ubuntu, CentOS, and Red Hat), Databases (especially MySQL and Oracle), Software Development (Java – Spring framework and ecosystem, PHP – Symfony Framework, and C/C++)
 • Must have experience in SOAP Web Services, RESTful Web Services, API Security, understanding in Spring Boot and Microservice architecture, as well as CRM System, Enterprise Reporting system such as Jasper and ETL processing. Real-Time data processing for analytics purpose is a plus.
 • Experience in Payment Terminal/EDC development especially Ingenico and Castles Devices (ISO8583 knowledge is a plus), also experience in Android Mobile application development in a modern approach.
 • Knowledge in Card Payment Technology and Major Card Brand Network. Understanding in the concept of Prepaid, EFT, Card Acquiring, Payment Processor and Payment Gateway.
 • Experience in the latest emerging technologies and methodologies such as Agile, DevOps, Cloud, and Virtualization.
 • Knowledge of enterprise architecture framework such as TOGAF, payment standard such as PCI DSS and IT Service Management framework such as ITIL are optional.

The Technical Project Manager will be responsible for their portfolio of technology projects in Red Dot Network.  These cover a wide range of systems and technologies, working with in-house, out-sourced and contracted service providers.

 

The Roles is Full-Time and based in Yangon, Myanmar.

Work will include:

·         Working with Business and Operational Teams for Requirements Capture and Documentation

·         Work Breakdown and Project Scoping with Development and Management Teams

·         Presentation of Project Schedules for Change Management and Cost Reviews

·         Constant Supervision of the Project, including status reports, issue resolution, resource negotiation and escalation communication

·         Management of the project through full life cycle, including vision, planning, implementation, deployment and stability phases

·         Ongoing management of a project's and system's lifetime, including out-of-hours deployment, in-life issue management and commissioning

·         Status Updates to Senior Management, Clients and Service Partners


The candidate must show a willingness for demanding work, dynamic thinking under pressure, conflict resolution and careful planning and execution.  The role will report to the Senior Project Manager.

Red Dot works with some of the most exciting mobile, web and retail technologies and has a fantastic team of highly motivated and energetic staff.  We offer an environment of high responsibility and challenges which will give you huge career acceleration.

Job Description

 

System Administrator is responsible to provide support, design and maintain for WAN and LAN connectivity, routers, firewalls, switches, internal network infrastructure and user supporting.

 

·         Planning and performing backups, monitoring, restores and disk imaging;

 

·         Prepare documentation;

 

·         Perform general network infrastructure tasks;

 

·         Managing backup, monitoring and VOIP Server;

 

·         Configure new services as needed;

 

·         Perform analysis and troubleshooting of network issues, wireless, LAN & WAN;

 

·         Basic Knowledge and Administration VMware Virtualization (ESXi);

 

·         Provide user supporting to internal user clients;

In General
Red dot is looking for an outstanding PHP Developer responsible for managing back-end services and the interchange of data between the server and the users. The primary focus will be the development of all server-side logic, definition and maintenance of the central database, and ensuring high performance and responsiveness to requests from the front-end.

Skills Required
• Strong knowledge of PHP web frameworks such as Symfony,Laravel, Yii, etc
• Understanding the fully synchronous behavior of PHP
• Understanding of MVC design patterns
• Basic understanding of front-end technologies, such as JavaScript, HTML5, and CSS3
• Knowledge of object oriented PHP programming
• Understanding accessibility and security compliance 
• Strong knowledge of the common PHP or web server exploits and their solutions
• Understanding fundamental design principles behind a scalable application
• User authentication and authorization between multiple systems, servers, and environments
• Integration of multiple data sources and databases into one system
• Familiarity with limitations of PHP as a platform and its workarounds
• Creating database schemas that represent and support business processes
• Familiarity with SQL/NoSQL databases and their declarative query languages
• Proficient understanding of code versioning tools, such as Git
Marketing & Communications

In general:

This is a great opportunity for a flexible and dedicated professional to work in Myanmar’s largest Cash Acceptance Network and support the Marketing team maintaining our strong brand position in Myanmar.  The person will be responsible for marketing & communications of the Business, overseen the Marketing team, coordinating market analysis, as well as developing and executing successful marketing and communication strategies according the Company’s budget, with the objective of maintaining our Red dot brand presence and product awareness strong on both digital and offline channels. 

 

Specifically:

·         Responsible for planning, development and implementation of all marketing plans and strategies, performance review and tracking

·         Carrying out competitor analysis and marketing research to ensure that Red Dot’s marketing strategies are competing effectively

·         Manage and develop communication plans

·         Maintain company social media presence at best with the most effective digital marketing strategies

·         Up-to-date with the latest trends and best practices in online marketing and measurement

·         Ensure that high quality services are delivered effectively, efficiently & consistently and with right message to maintain a good brand image

·         Making sure that Red Dot’s brand guidelines are adhered to in all marketing activities across the company.

·         Planning, Budget management and production of merchandising materials and branding materials

·         Build strategic relationships and partner with key industry players, agencies and vendors with strong understanding of effective PR and marketing communications

·         All aspects of daily management of the Marketing department 

·         Recruitment and selection of the marketing team members

In general:

This is a great opportunity for a flexible and dedicated professional to work in Myanmar’s largest Cash Acceptance Network and support the Marketing team maintaining our strong brand position in Myanmar.  As part of the Marketing team, the Digital Marketing officer will be responsible for working closely with all Product Managers and Marketing team in order to define, plan and implement all Company’s digital marketing strategies (including web, SEO/SEM, email, social media and display advertising and campaigns), with the objective of maintaining our Red dot brand presence and product awareness strong across all digital channels. 

 

Specifically:

·         Brainstorm new and creative growth strategies

·         Plan and execute all digital marketing, including SEO/SEM, marketing database, email, social media and display advertising campaigns

·         Design, build and maintain our Red dot social media presence

·         Measure and report performance of all digital marketing campaigns, and assess against goals (ROI and KPIs)

·         Identify trends and insights, and optimize spend and performance based on the insights

·         Plan, execute, and measure experiments and conversion tests

·         Collaborate with internal teams to create landing pages and optimize user experience

·         Utilize strong analytical ability to evaluate end-to-end customer experience across multiple channels and customer touch points

·         Collaborate with agencies and other vendor partners

·         Evaluate emerging technologies. Provide thought leadership and perspective for adoption where appropriate

In general:

This is a great opportunity for a flexible and dedicated professional to work in Myanmar’s largest Cash Acceptance Network and support the Marketing team maintaining our strong brand position in Myanmar nationwide.  As part of the Marketing team, you will be responsible for creating content pertaining our Company and Partner’s products, as well as overseeing their delivery across all our Red dot’s communication channels.  The person will be responsible for working closely with all Product Managers and Partners in order to define what content needs to be created, then brainstorming with the design team in order to oversee the production of any associated graphic design when applicable. This person will work closely with the Product, Training, Sales, Operations, and Contact Center teams to coordinate the execution of our communication plans, verify outcome and capture feedback from across the organization.

 

Specifically:

·         Work directly with Product Managers and Partner organizations to brainstorm on what content needs to be created

·         Coordinate the development and implementation of all Red dot’s Communication strategies for both existing and new product lines

·         Coordinate the design, production, delivery and communication of Product, Brand material and promotions

·         Coordinate the external communication with existing Red dot Partners in order to align on sustainable communication strategies and associated implementation

·         Coordinate the production, gain sign-off, and implement the communication content on all Red dot’s communication channels (i.e. internal / external emails, Facebook posts, website updates, SMS, outbound telephony, training team etc.)

·         Review all existing and upcoming products and ensure that all associated print communication is clear and accurate

·         Ensure that the design of any communication is in line with the existing company’s Brand guidance

·         Manage relationships with existing suppliers and source potential new ones with the objective to reduce production cost where necessary

·         Build and manage on-going relationships with internal teams across all the organization

·         Work closely with all departments to share latest updates and ensure that training is being conducted according to the Business requirements

·         Ensure that training material is effective and delivered to all Business departments

·         Regular field visits to Red dot merchants in order to understand current communication trends and practice

Product Development

In general:

Manage the rollout of a suite of Financial Services (‘banking products’) to a retail environment. Previous experience in payments industry or retail banking is required. Key responsibilities include working with our partner banks to finalize project requirements, map out the go-to-market strategy, ensuring effective and efficient end-to-end project implementation, developing and maintaining deployment schedules, interfacing with different teams within the company to coordinate the execution of the project, internal and external stakeholder management and project reporting. After commercial launch, driving customer adoption and utilization of the products. Experience in budget management a bonus.

 

Specifically:

 • Understanding of the payments eco-system and retail banking products is required to guide the execution of a market relevant product
 • Plan, track and manage the rollout of key projects to a Retail network
 • Track risks and issues such that the project is executed in a controlled manner
 • Budget forecasting and management
 • Weekly project reporting
 • Requirements gathering and maintenance
 • Build and maintain effective relationships with key stakeholders both internally and externally
 • Ability to manage competing priorities and projects in a fast paced environment
 • Thorough knowledge of the interaction of IT, Sales, Training, Operations, Finance and Marketing to seamlessly coordinate them for project execution is highly desirable
 • Work with internal sales and training teams to ensure merchants have accurate information about the product and the correct messaging is being filtered down to stores so that they fully understand the new product
 • Close liaison with the field force to assess the response to and suitability of the sales and training initiative
 • Monitoring the effectiveness of sales and training plans and amending as necessary
 • Regular visits to the merchants to get hands on understanding of the retail environment
 • Vendor management; ensuring that vendors meet KPI and SLAs for roll-out
 • Devise promotion campaigns that meet the organizations goals
 • Key account management, working closely alongside our external banking partner to ensure their requirements are understood and executed
 • Own and champion the product such that you are responsible for its success in the market
 • Undertaking administration tasks
 • Arranging and attending meetings
 • Being up to date on new developments regarding the companies or competitors' products

အလုပ္ေလွ်ာက္ထားရန္

Red dot မွ ေခၚယူေနေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ား ထဲမွ တစ္ခုခုကို ေလွ်ာက္ထားလုိပါက သင့္ CV ႏွင့္ Cover Letter ကို PDF ဖိုင္ (သို႔မဟုတ္) Microsoft Word ဖိုင္ျဖင့္ ေပးပို႔ပါ။ သင္ ေလွ်ာက္ ထားခ်င္သည့္ ရာထူး အမည္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေဖာ္ျပၿပီး recruitment@reddotnetwork.com သို႔ ေပးပို႔ နုိင္ပါတယ္။

စတိုးဆိုင္ပို္င္ရွင္တစ္ဦး ျဖစ္ပါသလား?

Red dot ဆိုင္ပိုင္ရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္

သင့္ရဲ႕လုပ္ငန္း တုိးတက္ရန္ လိုအပ္ေသာအရာမ်ားကို Red dot မွ ကူညီေထာက္ပံ့သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ပဲ Red dot ကုိ ဆက္သြယ္ၿပီး ဖုန္းေဘလ္မွအစ တျခားေသာ ေငြေပးေခ်မႈ စနစ္ေတြကုိ သင့္ဆုိင္မွာ စတင္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးလုိက္ပါ။

ေလွ်ာက္ထားရန္
Customer Support

အကူအညီရယူလိုပါသလား?

ယဥ္ေက်းပ်ဴငွာေသာ Red dot Customer Care အဖြဲ႕မွ သင့္ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းဖို႔ အသင့္ ရွိေနပါတယ္။

ဆက္သြယ္ရန္