အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း

Red dot မွအလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား

အတူတူလာေရာက္လုပ္ကိုင္ဖို႔ ဖိတ္ေခၚပါတယ္။

တုိးတက္မႈျမန္ဆန္ၿပီး အားအင္အျပည့္ႏွင့္ေရွ႕သုိ႔ခ်ီတက္ေနေသာကုမၸဏီတစ္ခုမွာ
အလုပ္လုပ္ ခ်င္ပါသလား? Red dot မွ ေနရာစံုအခန္းက႑မ်ားအတြက္ ၀န္ထမ္း
မ်ားရွာေဖြလွ်က္ရွိပါတယ္။ Red dot မွသင့္ဘဝရည္မွန္း ခ်က္ေရာက္ေအာင္ ကူညီ
ေပးခ်င္ပါသည္။ ရည္မွန္းခ်က္ရွိေသာလူတိုင္းကို Red dot မွၾကိဳဆိုပါတယ္။ သင့္ဆီ
မွအၾကံဥာဏ္မ်ားကို ဂရုတစိုက္နားေထာင္ၿပီးတိုးတက္ေအာင္အားေပးလွ်က္ရွိေသာ
ေနရာတစ္ခုကို Red dot မွာေတြ႔ရွိနုိင္ပါတယ္။ သင္ေစာင့္စားေနေသာအခြင့္အလမ္း
မ်ား Red dot မွာရနုိင္ပါတယ္။

ေလွ်ာက္ထားနုိင္ေသာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား

Information Technology

In general:

·         Develops information systems by designing, developing, and installing software solutions.

 

Specifically:

 • Determines operational feasibility by evaluating analysis, problem definition, requirements, solution development, and proposed solutions
 • Documents and demonstrates solutions by developing documentation, flowcharts, layouts, diagrams, charts, code comments and clear code
 • Prepares and installs solutions by determining and designing system specifications, standards, and programming
 • Improves operations by conducting systems analysis; recommending changes in policies and procedures.
 • Updates job knowledge by studying state-of-the-art development tools, programming techniques, and computing equipment; participating in educational opportunities; reading professional publications; maintaining personal networks; participating in professional organizations
 • Protects operations by keeping information confidential
 • Provides information by collecting, analyzing, and summarizing development and service issues
 • Accomplishes engineering and organization mission by completing related results as needed
 • Develops software solutions by studying information needs; conferring with users; studying systems flow, data usage, and work processes; investigating problem areas; following the software development lifecycle

Marketing

 •          Plan and execute all digital marketing, including SEO/SEM, marketing database, email, social media and display advertising campaigns
 •          Design, build and maintain our Red dot social media presence
 •          Measure and report performance of all digital marketing campaigns, and assess against goals (ROI and KPIs)
 •          Identify trends and insights, and optimize spend and performance based on the insights
 •          Brainstorm new and creative growth strategies
 •          Plan, execute, and measure experiments and conversion tests
 •          Collaborate with internal teams to create landing pages and optimize user experience
 •          Utilize strong analytical ability to evaluate end-to-end customer experience across multiple channels and customer touch points
 •          Collaborate with agencies and other vendor partners
 •          Evaluate emerging technologies. Provide thought leadership and perspective for adoption where appropriate

 • Planning and implementing all Red dot’s Marketing Communication strategies for both existing and new product lines, from inception to completion
 • Coordinate the communication with existing Red dot Partners in order to align on communication strategies and their implementation
 • Coordinate the production, gain sign-off, and implement the content to be communicated into all Red dot’s communication channels (i.e. internal / external emails, Facebook posts, website updates, SMS, outbound telephony, training team etc.)
 • Review all existing and upcoming products and ensure that all associated print communication is clear and accurate
 • Ensure that the design of any communication is in line with the existing company’s Brand guidance
 • Deliver the training of existing and new products to all Red dot’s staff
 • Coordinate the approval, production of and timely delivery of physical leaflets, flyers and any other product / brand related item
 • Procure potential new suppliers with the objective to reduce production cost, and manage the relationships with the existing ones to ensure quality and timely delivery of the agreed items
 • Coordinate the design, implementation and quality checks of promotions, then measure their results

Marketing & Communications

In general:

Oversee and align all marketing activities of the company effectively fulfill the organization’s marketing strategy. Responsible for marketing & communications of business, by developing and executing successful strategies according to the market analysis and managing overall budget. Manage the Marketing Team on a day-to-day basis.

 

Specifically:

 • Responsible for planning, development and implementation of all marketing plans and strategies, performance review and tracking
 • Carrying out competitor analysis and marketing research to ensure that Red Dot’s marketing strategies are competing effectively
 • Manage and develop communication plans
 • Maintain company social media presence at best with the most effective digital marketing strategies
 • Up-to-date with the latest trends and best practices in online marketing and measurement
 • Ensure that high quality services are delivered effectively, efficiently & consistently and with right message to maintain a good brand image
 • Making sure that Red Dot’s brand guidelines are adhered to in all marketing activities across the company.
 • Planning, Budget management and production of merchandising materials and branding materials
 • Build strategic relationships and partner with key industry players, agencies and vendors with strong understanding of effective PR and marketing communications
 • All aspects of daily management of the Marketing department  
 • Recruitment and selection of the marketing team members

News

Support the sales team effectively in a professional manner. This will be done by achieving the assigned tasks in the most effective way and meeting the deadlines without compromising consistency in the process, moreover, providing reports to Area Managers/Sales Manager/Sales Director as per request. Collaborate when necessary with other departments to smooth the processes in accordance with up-to-date changes. He/She has to be able to multi-task when necessary without deviating from attention to detail. He/She has to be knowledgeable in Red Dot products and able to explain about Red Dot products to new sales leads effectively. Must have great interpersonal skills, problem-solving skills and be strong analytical.


Requirements

·         Ability to work under pressure:

·         Administrative, record-keeping, and clerical skills;

·         Must have excellent problem solving skills, interpersonal skills, and managerial skills and must enjoy working in an office environment.

·         Able to work extended hours according to operational and daily/weekly/monthly goal-oriented requirement

·         Able to work in a team / individually in the most effective manner 

အလုပ္ေလွ်ာက္ထားရန္

Red dot မွေခၚယူေနေသာ အလုပ္
အကိုင္မ်ားထဲမွ တစ္ခုခုကိုေလွ်ာက္ထား
လုိပါက သင့္ CV ႏွင့္Cover Letter ကို PDF
ဖိုင္သို႔မဟုတ္ Microsoft Word ဖိုင္ျဖင့္ေပး
ပို႔ပါ။ သင္ေလွ်ာက္ထားခ်င္သည့္ရာထူး
အမည္ကို ေသေသခ်ာခ်ာေဖာ္ျပၿပီး
recruitment@reddotnetwork.com သို႔ေပးပို႔နုိင္ပါတယ္။

စတိုးဆိုင္ပို္င္ရွင္တစ္ဦး ျဖစ္ပါသလား?

Red dot ဆိုင္ပိုင္ရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္

သင့္ရဲ့လုပ္ငန္းတုိးတက္ရန္ လိုအပ္ေသာအရာမ်ားကို Red dot မွကူညီေထာက္ပံ့သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ပဲ Red dot ကုိဆက္သြယ္ျပီး ဖုန္းေဘလ္မွအစ တျခားေသာ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္ေတြကုိ သင္႔ဆုိင္မွာစတင္ဝန္ေဆာင္မႈေပးလုိက္ပါ။

ေလွ်ာက္ထားရန္
Customer Support

အကူအညီရယူလိုပါသလား?

ယဥ္ေက်းပ်ဴငွာေသာ Red dot Customer Care အဖြဲ႔မွ သင့္ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းဖို႔အသင့္ရွိေနပါတယ္။

ဆက္သြယ္ရန္