အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း

Head of Marketing

Mar 9, 2018 အထိ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ လက္ခံေနပါျပီ
အလုပ္ အေၾကာင္းအရာ

In general:

This is a great opportunity for a flexible and dedicated professional to work in Myanmar’s largest Cash Acceptance Network and support the Marketing team maintaining our strong brand position in Myanmar.  The person will be responsible for marketing & communications of the Business, overseen the Marketing team, coordinating market analysis, as well as developing and executing successful marketing and communication strategies according the Company’s budget, with the objective of maintaining our Red dot brand presence and product awareness strong on both digital and offline channels. 

 

Specifically:

·         Responsible for planning, development and implementation of all marketing plans and strategies, performance review and tracking

·         Carrying out competitor analysis and marketing research to ensure that Red Dot’s marketing strategies are competing effectively

·         Manage and develop communication plans

·         Maintain company social media presence at best with the most effective digital marketing strategies

·         Up-to-date with the latest trends and best practices in online marketing and measurement

·         Ensure that high quality services are delivered effectively, efficiently & consistently and with right message to maintain a good brand image

·         Making sure that Red Dot’s brand guidelines are adhered to in all marketing activities across the company.

·         Planning, Budget management and production of merchandising materials and branding materials

·         Build strategic relationships and partner with key industry players, agencies and vendors with strong understanding of effective PR and marketing communications

·         All aspects of daily management of the Marketing department 

·         Recruitment and selection of the marketing team members

လုိအပ္ေသာ အရည္အခ်င္း

Education. Bachelor in Marketing, Business Administration, or Economics. Masters preferred.

Experience. Minimal 5 years’ experience in Marketing; either in telecommunications industry or financial services industry or related field. Proven experience in identifying target audiences and in creatively devising and leading across channels marketing campaigns that engage, educate and motivate

Computer Skills. Proficiency in using Microsoft Office Suite applications, and statistical analysis. Solid knowledge of analytical tools, but also for Digital Marketing

Communication skills. Excellent communication & presentation skills, both verbal and written (English & Myanmar)

Organizational skills. Must be able juggle competing priorities and coordinate across a number of different task and teams

Interpersonal skills. Creating positive interactions with stakeholders is an essential part of the job

Listening skills. Must listen carefully and understand stakeholder problems to drive solutions

Problem-solving skills.  Must be able to anticipate and identify problems, and solve issues creatively

Mindset. Ability to think creatively and innovatively. Must be results-orientated and able to work both independently and be a good team leader

This role requires high motivation and desire to make an impact in the continuously evolving Myanmar market.  The role is designed for someone who is passionate about marketing, and who is creative and innovative. You must be well organized, detail-oriented, able to multi-task, prioritize correctly.  Influencing stakeholders and understand the target market and its dynamics is essential.

အျခားမွာၾကားလုိသည္မ်ား

ေဖာ္ျပပါအလုပ္အကုိင္ကုိေလွ်ာက္ထားလုိပါက မိတ္ေဆြ၏ CV ကုိ recruitment@reddotnetwork.com သုိ့ ေလွ်ာက္ထားလုိသည္႔ရာထူးကုိ ေရးျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။

သင့္ေတာ္ေသာ CV ႏွင့္အလုပ္ႏွင့္ကုိက္ညီေသာသူမ်ားကုိသာဆက္သြယ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းအသိေပးအပ္ပါသည္။

စတိုးဆိုင္ပို္င္ရွင္တစ္ဦး ျဖစ္ပါသလား?

Red dot ဆိုင္ပိုင္ရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္

သင့္ရဲ႕လုပ္ငန္း တုိးတက္ရန္ လိုအပ္ေသာအရာမ်ားကို Red dot မွ ကူညီေထာက္ပံ့သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ပဲ Red dot ကုိ ဆက္သြယ္ၿပီး ဖုန္းေဘလ္မွအစ တျခားေသာ ေငြေပးေခ်မႈ စနစ္ေတြကုိ သင့္ဆုိင္မွာ စတင္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးလုိက္ပါ။

ေလွ်ာက္ထားရန္
Customer Support

အကူအညီရယူလိုပါသလား?

ယဥ္ေက်းပ်ဴငွာေသာ Red dot Customer Care အဖြဲ႕မွ သင့္ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းဖို႔ အသင့္ ရွိေနပါတယ္။

ဆက္သြယ္ရန္