အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း

IT ARCHITECT / ENTERPRISE ARCHITECT

Jun 30, 2018 အထိ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ လက္ခံေနပါျပီ
အလုပ္ အေၾကာင္းအရာ
Red Dot Network is the leading Electronic Mobile Top-Up service in Myanmar, also providing bill payment, mobile financial service, customer loyalty and customer management services, which have been specifically tailored to the local market.

Red Dot Technology Team are looking for a person to fulfill the role of IT Architect / Enterprise Architect. This is a Senior Technology Architect and Management role in the team, below are the requirement and qualification.

PRIMARY DUTIES & RESPONSIBILITIES :

 • Documents and Publishes appropriate IT Architecture Principles and Standards, position papers, blueprints, best practices, patterns, and frameworks. Also, defines and maintains a library of Functional Component/Enterprise Models within Red Dot commercial product line.
 • Documents Functional Product Solutions for key Red Dot product strategy and product management initiatives leveraging defined functional component model libraries and the defined product line architecture roadmap.
 • Designs and Deliver the Overall Technological Architecture (end to end) of the Product and communicates system architecture to technical and business audiences. Also, reviews functional and technical designs to identify areas of risk and/or missing requirements.
 • Reports, Support, and Assists the Chief Technology Officer to design and manage the technological strategy for Red Dot’s commercial platforms and technology operation.
 • Defines and maintains a library of Development Operational process (DevOps), System Operational process (SysOps) and Security Operational process (SecOps) to facilitate Red Dot Technology Operation.
 • Works collaboratively with other technical staffs such as Project Management Team and IT Operation team in technology operation pillar to diagnosing and resolving issues when required.
 • Lead the Outsourced, Managed Service Partners, and In-House Technical Engineering Team. Make decision, give direction and provides the team a roadmap for implementing software engineering practices for higher code quality. Also, mentors and coaches the technical team in the organization.
TECHNICAL SKILLS :
 • Highly understanding and hands-on experience in the implementation of systems using Linux (Ubuntu, CentOS, and Red Hat), Databases (especially MySQL and Oracle), Software Development (Java – Spring framework and ecosystem, PHP – Symfony Framework, and C/C++)
 • Must have experience in SOAP Web Services, RESTful Web Services, API Security, understanding in Spring Boot and Microservice architecture, as well as CRM System, Enterprise Reporting system such as Jasper and ETL processing. Real-Time data processing for analytics purpose is a plus.
 • Experience in Payment Terminal/EDC development especially Ingenico and Castles Devices (ISO8583 knowledge is a plus), also experience in Android Mobile application development in a modern approach.
 • Knowledge in Card Payment Technology and Major Card Brand Network. Understanding in the concept of Prepaid, EFT, Card Acquiring, Payment Processor and Payment Gateway.
 • Experience in the latest emerging technologies and methodologies such as Agile, DevOps, Cloud, and Virtualization.
 • Knowledge of enterprise architecture framework such as TOGAF, payment standard such as PCI DSS and IT Service Management framework such as ITIL are optional.
လုိအပ္ေသာ အရည္အခ်င္း
 • Bachelor’s or master’s degree in Computer Science, Computer Engineering, Software Engineering, Management Information Technology, or another related field.
 • At least 6+ years of experience in Software Engineer role (full stack development background) and at least 3+ years of experience in Senior Technical Lead, Solution Designer or Solution/Enterprise Architect roles, preferably as information technology architect or solution architect of an organization.
 • Background in Enterprise Commercial Software Development, Banking, Payment/Card Payment, financial technology area and Engineering Team Management is essential.
 • Strong maturity, good personality, good business manners, willing to work with any kind of people which comes from different background, both locally and internationally.
 • Good command of English language (Burmese preferable)
အျခားမွာၾကားလုိသည္မ်ား

ေဖာ္ျပပါအလုပ္အကုိင္ကုိေလွ်ာက္ထားလုိပါက မိတ္ေဆြ၏ CV ကုိ recruitment@reddotnetwork.com သုိ့ ေလွ်ာက္ထားလုိသည္႔ရာထူးကုိ ေရးျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။

သင့္ေတာ္ေသာ CV ႏွင့္အလုပ္ႏွင့္ကုိက္ညီေသာသူမ်ားကုိသာဆက္သြယ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းအသိေပးအပ္ပါသည္။

စတိုးဆိုင္ပို္င္ရွင္တစ္ဦး ျဖစ္ပါသလား?

Red dot ဆိုင္ပိုင္ရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္

သင့္ရဲ႕လုပ္ငန္း တုိးတက္ရန္ လိုအပ္ေသာအရာမ်ားကို Red dot မွ ကူညီေထာက္ပံ့သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ပဲ Red dot ကုိ ဆက္သြယ္ၿပီး ဖုန္းေဘလ္မွအစ တျခားေသာ ေငြေပးေခ်မႈ စနစ္ေတြကုိ သင့္ဆုိင္မွာ စတင္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးလုိက္ပါ။

ေလွ်ာက္ထားရန္
Customer Support

အကူအညီရယူလိုပါသလား?

ယဥ္ေက်းပ်ဴငွာေသာ Red dot Customer Care အဖြဲ႕မွ သင့္ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းဖို႔ အသင့္ ရွိေနပါတယ္။

ဆက္သြယ္ရန္