အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း

System Administrator

Aug 31, 2018 အထိ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ လက္ခံေနပါျပီ
အလုပ္ အေၾကာင္းအရာ

Job Description

 

System Administrator is responsible to provide support, design and maintain for WAN and LAN connectivity, routers, firewalls, switches, internal network infrastructure and user supporting.

 

·         Planning and performing backups, monitoring, restores and disk imaging;

 

·         Prepare documentation;

 

·         Perform general network infrastructure tasks;

 

·         Managing backup, monitoring and VOIP Server;

 

·         Configure new services as needed;

 

·         Perform analysis and troubleshooting of network issues, wireless, LAN & WAN;

 

·         Basic Knowledge and Administration VMware Virtualization (ESXi);

 

·         Provide user supporting to internal user clients;

လုိအပ္ေသာ အရည္အခ်င္း

Position Requirements

 

·         Bachelor Degree in Information Systems, Information Technology or related field;

·         CCNA have been advantages;

·         At least 2 years relevant experience at related field;

·         Good writing and communication skills in English;

·         Good Knowledge in VPN, VLAN, Servers (Linux, Microsoft), Wireless devices and other network related technologies;

·         Willing to learn and interested in new technology.

အျခားမွာၾကားလုိသည္မ်ား

ေဖာ္ျပပါအလုပ္အကုိင္ကုိေလွ်ာက္ထားလုိပါက မိတ္ေဆြ၏ CV ကုိ recruitment@reddotnetwork.com သုိ့ ေလွ်ာက္ထားလုိသည္႔ရာထူးကုိ ေရးျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။

သင့္ေတာ္ေသာ CV ႏွင့္အလုပ္ႏွင့္ကုိက္ညီေသာသူမ်ားကုိသာဆက္သြယ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းအသိေပးအပ္ပါသည္။

စတိုးဆိုင္ပို္င္ရွင္တစ္ဦး ျဖစ္ပါသလား?

Red dot ဆိုင္ပိုင္ရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္

သင့္ရဲ႕လုပ္ငန္း တုိးတက္ရန္ လိုအပ္ေသာအရာမ်ားကို Red dot မွ ကူညီေထာက္ပံ့သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ပဲ Red dot ကုိ ဆက္သြယ္ၿပီး ဖုန္းေဘလ္မွအစ တျခားေသာ ေငြေပးေခ်မႈ စနစ္ေတြကုိ သင့္ဆုိင္မွာ စတင္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးလုိက္ပါ။

ေလွ်ာက္ထားရန္
Customer Support

အကူအညီရယူလိုပါသလား?

ယဥ္ေက်းပ်ဴငွာေသာ Red dot Customer Care အဖြဲ႕မွ သင့္ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းဖို႔ အသင့္ ရွိေနပါတယ္။

ဆက္သြယ္ရန္