ဆက္သြယ္ရန္

Red dot မွသင့္အခက္အခဲမ်ားကိုကူညီရန္ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာစြာ အသင့္ရွိေနပါတယ္။

ေအာက္ပါလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္စြက္၍ သတင္းေပးပို႔ပါ။

captcha

အသစ္ရယူရန္
စံုစမ္းရန္

Red dot ၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး ေမးျမန္း လိုုပါက

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္

သင့္ရဲ့ရံုးမွာ Red dot ဝန္ေဆာင္မႈရရွိလိုပါက

လက္လီေရာင္းခ်ေသာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္

သင္သည္ စတုိးဆုိင္ ပုိင္ရွင္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး သင့္လုပ္ငန္းကို Red dot ရဲ႕ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျပီး အက်ိဳးအျမတ္ ပိုမို ရရွိေစလိုပါက

Customer Care အတြက္

Red dot ၏ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး တစ္စံုတစ္ရာ အခက္အခဲရွိပါက Red dot မွ မနက္(၈)နာရီမွ ည(၉)နာရီအတြင္း ကူညီေျဖရွင္းသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပေဒဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္

ဥပေဒဆိုင္ရာ စံုစမ္းလိုသည္မ်ားရွိပါက ဥပေဒေရးရာအရာရွိ ကို ေက်းဇူးျပဳ၍ ဆက္သြယ္ပါ။

စတိုးဆိုင္ပို္င္ရွင္တစ္ဦး ျဖစ္ပါသလား?

Red dot ဆိုင္ပိုင္ရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္

သင့္ရဲ႕လုပ္ငန္း တုိးတက္ရန္ လိုအပ္ေသာအရာမ်ားကို Red dot မွ ကူညီေထာက္ပံ့သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ပဲ Red dot ကုိ ဆက္သြယ္ၿပီး ဖုန္းေဘလ္မွအစ တျခားေသာ ေငြေပးေခ်မႈ စနစ္ေတြကုိ သင့္ဆုိင္မွာ စတင္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးလုိက္ပါ။

ေလွ်ာက္ထားရန္
Customer Support

အကူအညီရယူလိုပါသလား?

ယဥ္ေက်းပ်ဴငွာေသာ Red dot Customer Care အဖြဲ႕မွ သင့္ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းဖို႔ အသင့္ ရွိေနပါတယ္။

ဆက္သြယ္ရန္