စတုိးဆိုင္ပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္

အခ်ိန္မကုန္ပဲ သင္႔လုပ္ငန္းကုိ ၾကီးပြားတုိးတက္ေစျခင္း

အခ်ိန္ကုန္သက္သာျခင္း

Red dot
ဆိုင္ပိုင္ရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ျခင္းရဲ႕
အက်ိဳးေက်းဇူး

Red dot Network မွာ ဆိုင္ပို္င္ရွင္ျဖစ္လာျခင္းက သင့္ဆိုင္ကိုပိုမိုေကာင္းမြန္စြာလည္ပတ္ေစနိုင္မွာ ျဖစ္ၿပီး ပိုမိုအက်ိဳးအျမတ္ရရွိေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

ပုိမိုအက်ုိးသက္ေရာက္မႈရွိလာျခင္း

ကုန္ပစၥည္းမ်ားထိန္္းသိမ္းျခင္းသည္ လြယ္ကူေသာအရာမဟုတ္ေပ။ Red dot ႏွင့္ဆုိရင္ေတာ့ သင့္ရဲ႕ဆုိင္မွာအမ်ားၾကီးထိ္န္းသိမ္းစရာမလုိေတာ့ဘဲဖုန္းကဒ္အမ်ိူးအစားေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ေငြျဖည့္ပမာဏမ်ုိးစံုကုိ ျပတ္လပ္မႈမရွိပဲအလြယ္တကူေရာင္းခ်ႏုိင္ေတာ့မွာျဖစ္ပါသည္။

သံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံမႈကိုတိုးပြားပါ။

သင္႔ဆုိင္တြင္ Red dot စက္ရွိေနျခင္းျဖင္႔ ေစ်းဝယ္သူမ်ားျပားလာမွာပါ။
Red dot စက္မွတဆင္႔ ဖုန္းေငြျဖည္႔ျခင္း၊ အြန္လုိင္းေဘလ္မ်ားေပးႏုိင္ျခင္းဆုိတာေတြလုပ္ႏုိင္မွာပါ။
Red dot မွ အခါအားေလ်ာ္စြာျပဳလုပ္ေပးတဲ႔ ျပိဳင္ပြဲေတြမွာ ဝင္ျပိဳင္ဖုိ႔သတင္းေပးျခင္းျဖင္႔ သင္႔ဆုိင္မွာ ဝယ္ယူသူေတြတုိးပြားလာမယ္ဆုိတာ အေသအခ်ာပါပဲ။

သင့္ Red dot ဆုိင္တြင္အသားတင္အျမတ္ဝင္ေငြကုိပုိမုိတုိးပြားေအာင္ျပုလုပ္ပါ။

အမ်ားျပည္သူယုံျကည္တဲ့ Red dot အမွတ္တံဆိပ္၊ အျခားမည္သူႏွင့္မ်ွမတူေသာကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား စသည္တုိ့ေၾကာင့္သင့္ Red dot ဆုိင္သည္ အျမဲတမ္းကုိ ဝယ္ယူသူအမ်ားအျပားျဖင္႔ျပည္႔ေနေသာ ေနရာတစ္ေနရာျဖစ္လာပါလိမ္႔မည္။

သင့္လုပ္ငန္းကိုတိုးတက္ေစနုိင္ေသာကုန္ပစၥည္းမ်ား

Red dot မွသင့္လုပ္ငန္းပုိမုိ ၾကီးပြားတုိးတတ္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ပုိမိုသက္သာေစျပီးအက်ိဳးရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။

အီလက္ထေရာနစ္ေငြျဖည့္ျခင္း

ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိလြယ္ကူစြာစီမံခံခြဲႏုိင္ျခင္း

ဖုန္းေငြျဖည့္ကဒ္ေတြ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဆီမွာ
ဘယ္ေတာ့မွျပတ္လပ္သြားမွာမဟုတ္ပါ
ဘူး။ သင့္ဆိုင္မွာ ကဒ္အမ်ိဳးအစားေပါင္း
မ်ားစြာအတြက္ ေနရာအခက္အခဲရွိမွာ
မဟုတ္ေတာ့ပဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့စက္
တစ္လံုးတည္းနဲ႔ပဲအမ်ားၾကီးလုပ္ေဆာင္
ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။

အသံုးျပဳရလြယ္ကူျခင္း

Red dot စက္ကိုအသံုးျပဳရတာအရမ္း
လြယ္ကူပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့
သင္ၾကားေရးအဖြဲ႔မွ သင့္ကိုေႏြးေႏြး
ေထြးေထြးနဲ႔ ေလ့က်င့္အကူအညီ
ေပးဖို႔ အသင့္ရွိေနပါတယ္။

အာမခံေသာကုန္ပစၥည္းမ်ား

သင့္ရဲ့ဆိုင္မွာပစၥည္းျပတ္လပ္ျခင္းမရွိတဲ့
အတြက္ သင့္ဆိုင္အားေပးသူမ်ား သင့္
အေပၚမွာပိုမိုယံုၾကည္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင္ေရာင္းဖို႔အခြင့္အေရးဆံုးရႈံးသြားတာမ်ိုး
ဘယ္ေတာ့မွ ျဖစ္ေတာ့မွာမဟုတ္ပါဘူး။

ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္ခ်က္

ဝယ္လုိအားေပၚမႈတည္၍ ေန့စဥ္အေရာင္းမွတ္တမ္းမ်ားကုိအခ်ိန္မွီရယူလုိက္ပါ။ ေန့တစ္ေန့ကုန္ဆုံးသြားတာနဲ့ တစ္ေန့စာဖုန္းေငြျဖည့္ျခင္းေရာင္းခ်မႈအားလုံးအတြက္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာမွတ္တမ္းမ်ားကအလုိအေလ်ာက္ထုတ္ေပးမွာပါ။

အေထာက္အပံ့ေပးထားေသာအဖဲြ ့အစည္းမ်ား
 • MPT
 • Ooredoo
 • MecTel
 • Telenor
 • Ytalk
 • iflix
 • Viber

Red dot Pay

ေဘလ္ေပးေဆာင္ျခင္းလုပ္ငန္း

ယခုဆိုရင္ Red dot Pay ၀န္ေဆာင္မွု သင့္ရဲ႕ဆိုင္မွာ ရေနျပီျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕
ေဖာက္သည္မ်ားအားလံုး Red dot စက္ကိုအသံုးျပဳ၍ အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ မဂၢဇင္း၊ ဂ်ာနယ္ မွာယူခမ်ား၊ အြန္လိုင္းကုန္ပစၥည္းေၾကာ္ျငာခမ်ား ေပးေဆာင္ျခင္း၊ ကုန္ပစၥည္း၀ယ္ယူျခင္းတို႔အျပင္ အျခားေသာ ေဘလ္အမ်ိဳးမ်ိဳးလည္းေပးေခ်နိုင္ေနျပီျဖစ္ပါတယ္။

အခက္အခဲကင္းေသာ ေဘလ္ေပးေဆာင္မႈ

ေဘလ္ေပးေဆာင္မႈမ်ားမွာ လြယ္ကူမႈမရွိခဲ့ပါဘူး။ Red dot စက္ကုိအသံုးျပုၿပီး သင့္ဆုိင္အားေပးသူမ်ားအတြက္ လြယ္ကူစြာေဘလ္ေပးေခ်ႏုိင္သည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ဝယ္ယူသူမ်ားအျမဲဆုိက္ေရာက္ရာ ဆုိင္တစ္ဆုိင္အျဖစ္ရပ္တည္လုိက္ပါ။

ပိုမိုသိရွိရန္

မုိဘုိင္းေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈ

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ယခုအခါ Red dot စက္မွတဆင့္ ေငြျဖည့္ေပးျခင္း၊ ေငြထုတ္ေပးျခင္း အစရွိေသာ မိုလ္ဘိုင္းေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မွုမ်ား ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ျပီေနာ္။
 • ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာ ေကာ္မရွင္အျမတ္ေငြ ရရိွျခင္းေၾကာင့္ အကိ်ဳးအျမတ္ပိုမိုရရွိျခင္း
 • ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားစြာ ရရွိေသာေၾကာင့္သင့္ဆိုင္တြင္ ေစ်း၀ယ္သူ ေဖာက္သည္ ပိုမိုမ်ားျပားလာျခင္း
 • ထိပ္တန္းေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိျခင္းေၾကာင့္ သင့္ Red dot ဆိုင္အား ယံုၾကည္မႈ ပိုမိုတိုးပြားလာရံုသာမက
 • ေခတ္မွီ ရိုးရွင္းေသာနည္းပညာေၾကာင့္ လြယ္ကူလွပါတယ္။
ပိုမိုသိရွိရန္

ဆိုင္ပိုင္ရွင္ ေပါင္း (၁၆,၀၀၀) ေက်ာ္မ်ားႏွင့္ ဆက္လက္တိုးပြားဆဲ

Red dot ဆုိင္ရွင္မ်ားမွေျပာစကားမ်ားကုိဖတ္ရႈပါ။

သင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကိုယခုပဲတိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ၾကပါစုိ႔။

ေလွ်ာက္ထားရန္
စတိုးဆိုင္ပို္င္ရွင္တစ္ဦး ျဖစ္ပါသလား?

Red dot ဆုိင္တစ္ဆုိင္အျဖစ္ရပ္တည္လုိက္ပါ

ေအာက္ပါေဖာင္ကုိျဖည္႔စြက္ျပီး ဆက္သြယ္လုိက္ပါ။
Red dot မွမၾကာခင္ဆက္သြယ္သြားပါမယ္။

captcha

အသစ္ရယူရန္